Povinné vzdělávání v MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku z pravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje:

  • na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
  • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů
  • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Jiné možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

  • individuální vzdělávání dítěte
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy
  • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

Forma plnění povinného předškolního vzdělávání:

Jedná se o pravidelnou docházku dítěte v pracovních dnech:

  • 4 souvislé hodiny denně
  • počátek povinné doby je stanoven od 7:15 hodin ráno

Ředitel je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.